STADGAR FÖR VÄSTERDALA MOTORCYKELKLUBB

som har sin hemvist i Vansbro Kommun med organisationsnummer 802416-0965.

§1.  Mål och medel.

Västerdala motorcykelklubb är en kamratlig, religiöst och partipolitiskt obunden sammanslutning för den som  är intresserad av motorcykellivet. Klubbens primära mål är att borga för gemenskap över åldersgränserna samt tillvarata medlemmarnas säkerhet och intresse i olika mc-frågor.

§2.  Medlemskap.

Person som önskar medlemskap meddelar det till styrelsen. Medlem som vill utträda ur klubben meddelar även det till styrelsen. Klubben kan till heders-medlem välja särskilt förtjänt person, då gäller ett livslångt medlemskap utan erläggande av medlemsavgift. Medlemskap gäller årsvis från och med 1:a januari till 31:a december.

§3.  Medlemsavgift.

Årsmötet beslutar medlemsavgifterna. Utskick av inbetalningskort sker i december. Har ej betalning gjorts per den 31:a mars anses medlemmen som utträdd ur klubben. Om ny medlem betalar efter 1:a november gäller medlemskapet såväl innevarande som påföljande år.

§4.  Medlemskategorier.

Hedersmedlem, Familjemedlem, Enskild medlem.

§5. Verksamhetsår.

Verksamhets- och räkenskapsår räknas från 1:a januari till 31:a december.

§6.  Revision.

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av 2 revisorer, vilka utses av årsmötet för en tid av 2 år. Räkenskaperna ska vara avslutade med vinst- och förlusträkning senast 31:a december.

§7.  Årsmöte.

Kallelse skall skriftligen utsändas till varje styrelsemedlem minst 2 veckor i förväg. Årsmötet skall dessutom till medlemmarna aviseras minst 2 veckor i förväg för information om tid och plats. Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av februari månad. På mötet ska följande ärenden behandlas:

Val av mötesordförande,

Val av mötessekreterare,

Val av personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll,

Är mötet stadgeenligt utlyst,

Godkännande av dagordning,

Verksamhetsberättelse,

Revisionsberättelse,

Fråga om styrelsen beviljas ansvarsfrihet,

Motioner, ska vara styrelsen tillhanda minst 10 dagar före mötet,

Fastställande av verksamhetsplan,

Beslut avseende medlemsavgifter,

Val av styrelseledamöter, ordförande väljs för en tid av 1 år och halva antalet ledamöter väljs för en tid av 2 år, övriga ledamöter väljs för en tid av 1 år.

§8.  Ändring av stadgar.

Förslag av stadgeändringar görs på årsmötet. Ändringen kan föreslås av såväl medlem som styrelse. Denna ska vara styrelsen tillhanda 10 dagar före årsmötet. För förslagets antagande krävs att 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar röstar.

§9.  Rösträtt.

Rösträtt vid möten innehas av närvarande och betalande medlem.

§10.Styrelsen.

Klubbens angelägenheter hanteras av styrelsen som består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt 3 ledamöter och 3 suppleanter.  Iaktta att alla ledamöterna inte ska väljas för samma period. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller att minst 2 styrelsemedlemmar påkallat ett möte. Styrelsen är beslutsberättigad när minst 4 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom i personval, då lotten avgör.

§11. Styrelsens skyldigheter.

Att: organisera och leda klubbens verksamhet och möten.

Att: förbereda ärenden som mötet ska behandla.

Att: avge verksamhetsberättelse.

Att: tillse klubbens ekonomi, angelägenheter och medlemsregister.

Att: föra protokoll.

Att: entusiasmera och sprida information om mc-livet.

§12.Medlemmens skyldigheter

Med sitt medlemskap har densamme bundit sig till att efterfölja klubbens stadgar. Medlemmen får inte överlåta medlemskort till icke medlem.

§13.Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ett årsmöte. För att beslutet skall vara giltigt krävs att minst 2/3 av klubbens närvarande röstberättigade medlemmar 2 årsmöten i rad godkänner förslaget.

§14.Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till något som anses lämpligt. Beslut gällande detta tas på årsmötet samtidigt som beslut om klubbens upplösning tas enligt §13.

Stadgar reviderade enligt beslut på digitalt styrelsemöte 2020-04-08