Stadgar

STADGAR FÖR VÄSTERDALA MOTORCYKELKLUBB

Reviderade på årsmöte den 29 oktober 2007.

§1.  Mål och medel

Västerdala Motorcykelklubb är en kamratlig och partipolitisk obunden sammanslutning av motorcykelägare och andra intresserade. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor.

§2.  Medlemskap

Medlem av klubben är aktiv, dvs. Motorcykelägare eller passiv, dvs. icke motorcykelägare. Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. Person kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. Person som önskar bli medlem i klubben skall ansöka om medlemskap till styrelsen. Medlem som önskar utträde ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen.

Medlemskap gäller årsvis från och med 1 januari till och med 31 december. Utskick av inbetalningskort sker i december och ska betalas senast 30 mars. Har ej betalning skett senast 30 mars anses medlemmen utträtt ur klubben. Om NY medlem betalar efter 1 november gäller medlemskapet innevarande år och påföljande år.

§3.  Medlemsavgift

Aktiv och passiv medlems årsavgift bestäms av årsmötet.

§4  Verksamhetsår

Verksamhets och räkenskapsår räknas från och med 1 januari till och med 31 december.

§5  Revision

Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av 2 revisorer, vilka utses av årsmötet för en tid av 2 år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst – och förlusträkning senast 31 december.

§6  Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles före utgången av februari månad. På detta möte ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande att ledda mötets förhandlingar
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
Årsberättelse samt kassaberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av olika styrelseledamöter, beroende på hur många år de suttit i styrelsen
fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Övriga frågor som enligt §8 stadgeenligt skall behandlas

§7  Kallelse

Kallelse till årsmötet och annat möte skall skriftligen utsändas till varje styrelsemedlem minst en vecka före mötet

Årsmötet ska annonseras ut för att samtliga medlemmar ska se tid och plats för detta. Minst 2 veckor före mötet.

§8  Motioner

Frågor som önskas behandlas på årsmötet och allmänt möte, ska före att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§9  Allmänt möte

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och ska kalla till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort framställning. Skriftligt och motiverad. I kallelsen till sådant möte skall fullständig föredragningslista medfölja.

§10  Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på allmänt möte och skall minst 10 dagar för mötet inlämna skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på allmänt möte framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fodras att detsamma biträdes av minst 2/3 av de angivna rösterna.

§11  Rösträtt

Rösträtt vid årsmötet och annat möte med en röst vardera äga närvarande medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§12  Styrelse

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, vice ordförande samt 3 övriga ledamöter jämte 3 suppleanter. Styrelsen väljes för en tid av två år. Vid val ska beaktas att åren inte blir desamma på samtliga i styrelsen, utan att hälften går ena året och andra hälften det andra året. Styrelsen äger rätt att utse ledamot utan rösträtt samt att utse erforderliga arbetsorgan.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fodrar. Styrelse är beslutsberättigad om minst fyra ledamöter är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom i personval, då lotten avgör.

§13  Styrelsens skyldigheter

Det åligger styrelsen att:

1. Organisera och leda klubbens verksamhet, sammanträden m.m.

2. Han hand om klubbens ekonomiska angelägenheter och medlemsregister

3. Förbereda ärenden som skall förkomma på allmänt möte

4. Avge verksamhetsberättelse

5. Föra protokoll

§14  Medlemens skyldighet

Genom sitt inträde i klubben har medlemmen ställt sig dessa stadgar till efterträdelse. Medlemmen får inte utlåna medlemskort och medlemsmärken till utomstående.

§15  Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall vara giltigt fodras att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar två år i rad godkänner förslaget.

§16  Disposition av klubbens tillgångar

I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig institution. Beslut härom skall fatts samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt §15.

Comments are closed.