Årsmöte 2020

 Årsmöte för VMCK i Lokstallet 2020-03-08
20 st närvarade

1. Mötet öppnas av vice ordförande Yvonne Rud.
2. Till mötesordförande valdes Kjell Pedersen samt protokollförare Anneli Wahlström.
3. Till justerare för mötet valdes Sten-Börje Eriksson och Per-Erik Andersson.
4. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst via grupp-sms, Facebookavisering samt annonser i Malungs och Vansbros lokalblad.
5. Dagordningen godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen för 2019 upplästes och korrigerades på ett par punkter. Januari: Mc-mässan i Stockholm istället för Göteborg.
Juni: Siljansträffen i juni istället för juli.
7. Bokslut för 2019. Klubbens tillgångar vid årets slut var 22.053,84 :-. Bokslut med revisionsberättelse godkändes.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Val av styrelse:

Ordförande                  1 år Anneli Wahlström       Nyval 2021
Vice ordförande          2 år Yvonne Rud                  Nyval 2021
Sekreterare                  2 år Eva Skafte                     Nyval 2022
Kassör                           2 år Sten-Börje Eriksson    Nyval 2022
Ledamot 1                    2 år Thomas Larsson          Nyval 2022
Ledamot 2                    2 år Leif Johansson            Nyval 2021
Ledamot 3                    2 år Mats Nodén                 Nyval 2021
Suppleant 1                  1 år Max Kalliga                   Nyval 2021                                                          Suppleant 2                  2 år Anders Halvarsson     Nyval 2021                                                         Suppleant 3                  1 år Bertil Lindström          Nyval 2021                                                        Revisor 1                       1 år Helge Nilsson               Nyval 2021
Revisor 2                      1 år Annica Zsuppán           Nyval 2021
Webmaster                  1 år Klell Lilja                        Nyval 2021
Kontaktperson SMC  1 år Carl-Göran Hansson    Nyval 2021
Valberedning 1            1 år Andreas Gärds              Nyval 2021
Valberedning 2           1 år Thomas Johansson      Nyval 2021

10 Medlemsavgifter för 2020 fastställdes till 150:- för enskild och 250:- för familj
11. Verksamhetsplan för 2020 upplästes och diverse justeringar gjordes, bl a korrigering i några datum.
12. Vid övriga frågor beslutades det att MotoGP i Finland ska tilläggas i verksamhetsplanen.
13. Mötet avslutas med kaffe och smörgåstårta och avgående ordförande
Carl-Göran Hansson avtackas med blommor och minnesgåva.
14. Kjell Pedersen berättar om sin resa i Alaska och Tackades med blommor.

Mötesordförande Kjell Pedersen Mötessekreterare Anneli Wahlström

Justerare Sten-Börje Eriksson      Justerare Per-Erik Andersson

 

 

 

 

 

Comments are closed.